Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 1385 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Optimized high-dose amoxicillin–proton-pump inhibitor dual therapies fail to achieve high cure rates in China

Hu Jia-Li, Yang Jun, Zhou Yin-Bin, Li Ping, Han Ran, Fang Dian-Chun

Year : 2017| Volume: 23| Issue : 5 | Page no: 275-280

   This article has been cited by
 
1 The high-dose amoxicillin-proton pump inhibitor dual therapy in eradication of Helicobacter pylori infection
Jianwei Yun, Zhiping Wu, Guoqing Qi, Tiyun Han, Dekui Zhang
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology. 2021; 15(2): 149
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Efficacy and Safety of Modified Dual Therapy as the First-line Regimen for the Treatment of Helicobacter pylori Infection
Qiuyue Huang, Zongming Shi, Hong Cheng, Hui Ye, Xuezhi Zhang
Journal of Clinical Gastroenterology. 2021; 55(10): 856
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Comparative efficacy and safety of high-dose dual therapy, bismuth-based quadruple therapy and non-bismuth quadruple therapies for Helicobacter pylori infection: a network meta-analysis
Huimei Xu, Wancong Wang, Xueni Ma, Rukun Feng, Yujing Su, Long Cheng, Yifan Yang, Dekui Zhang
European Journal of Gastroenterology & Hepatology. 2021; 33(6): 775
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 PPI-amoxicillin dual therapy four times daily is superior to guidelines recommended regimens in the Helicobacter pylori eradication therapy within Asia: A systematic review and meta-analysis
Cailing Li, Yanyan Shi, Baojun Suo, Xueli Tian, Liya Zhou, Zhiqiang Song
Helicobacter. 2021; 26(4)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Different dose of new generation proton pump inhibitors for the treatment of Helicobacter pylori infection: A meta-analysis
Wenwen Gao, Xiang Zhang, Yanhui Yin, Shuwen Yu, Lu Wang
International Journal of Immunopathology and Pharmacology. 2021; 35: 2058738421
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Progress in research of high-dose dual therapy as an eradication protocol for Helicobacter pylori infection
Xin-Yi Feng, Yun Zhang, Bin Deng
World Chinese Journal of Digestology. 2020; 28(17): 847
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 High dose PPI-amoxicillin dual therapy for the treatment of Helicobacter pylori infection: a systematic review with meta-analysis
Yang-Jie Zhu, Yi Zhang, Ting-Yi Wang, Jing-Tao Zhao, Zhe Zhao, Jian-Ru Zhu, Chun-Hui Lan
Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2020; 13: 1756284820
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 PPI-amoxicillin dual therapy for Helicobacter pylori infection: An update based on a systematic review and meta-analysis
Cai-Ping Gao, Di Zhang, Ting Zhang, Jin-Xia Wang, Sheng-Xi Han, David Y. Graham, Hong Lu
Helicobacter. 2020; 25(4)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 A comparative study of 14-day dual therapy (esomeprazole and amoxicillin four times daily) and triple plus bismuth therapy for first-lineHelicobacter pyloriinfection eradication: A randomized trial
Zhiqiang Song, Liya Zhou, Yan Xue, Baojun Suo, Xueli Tian, Zhanyue Niu
Helicobacter. 2020; 25(6)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article