Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 352 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

High HOXD4 protein expression in gastric adenocarcinoma tissues indicates unfavorable clinical outcomes

Liu Hui, Tian Hequn, Zhao Jing, Jia Yong

Year : 2019| Volume: 25| Issue : 1 | Page no: 46-54

   This article has been cited by
 
1 Significance of HOXD transcription factors family in progression, migration and angiogenesis of cancer
Lumin Wang, Qiao Chenyang, Li Cao, Shuang Cai, Ma Xiaoping, Xinqiu Song, Jiang Qiuyu, Chen Huang, Jinhai Wang
Critical Reviews in Oncology/Hematology. 2022; : 103809
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Molecular Analysis of Prognosis and Immune Infiltration of Ovarian Cancer Based on Homeobox D Genes
Buze Chen, Cui Gao, Haihong Wang, Jieyun Sun, Zhengxiang Han, Hongxun Tao
Computational and Mathematical Methods in Medicine. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Molecular implications of HOX genes targeting multiple signaling pathways in cancer
U Sangeetha Shenoy, Divya Adiga, Shama Prasada Kabekkodu, Keith D Hunter, Raghu Radhakrishnan
Cell Biology and Toxicology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Coexpression of HOXA6 and PBX2 promotes metastasis in gastric cancer
Jianjiao Lin, Huiqiong Zhu, Linjie Hong, Weimei Tang, Jing Wang, Hongsong Hu, Xiaosheng Wu, Yaying Chen, Guangnan Liu, Qiong Yang, Jiaying Li, Yusi Wang, Zhizhao Lin, Yizhi Xiao, Weiyu Dai, Miaojvan Huang, Guoxin Li, Aimin Li, Jide Wang, Li Xiang, Side Liu
Aging. 2021; 13(5): 6606
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Homeobox proteins are potential biomarkers and therapeutic targets in gastric cancer: a systematic review and meta-analysis
Xiao Jin, Lu Dai, Yilan Ma, Jiayan Wang, Haihao Yan, Ye Jin, Xiaojuan Zhu, Zheng Liu
BMC Cancer. 2020; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article