Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 1033 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Presence of pink-color sign within 1 min after iodine staining has high diagnostic accordance rate for esophageal high-grade intraepithelial neoplasia/invasive cancer

Zheng Jia-Yao, Chen Ya-Hua, Chen Yang-Yang, Zheng Xiao-Ling, Zhong Shi-Shun, Deng Wan-Yin, Zheng Jin-Hui, Guo Xian-Bin, Gao Li-Ying, Liang Wei

Year : 2019| Volume: 25| Issue : 2 | Page no: 113-118

   This article has been cited by
 
1 Effectiveness of Vitamin C Solution in Reducing Adverse Reactions Caused by Painless Lugol Chromoendoscopy
Xubiao Nie, Jianwei Ding, Yiyang He, Chunmei Ren, Hui Lin, Chaoqiang Fan, Liang Wang, Dingrong Chen, Airui Jiang, Xue Peng, Jing Yu, Xin Yang, Xi Liu, Haiyan Zhao, Jianjun Li, Yong Gao, Yuanyuan Zhou, Qiujian Qiao, Ying Zuo, Zhen Yang, Lu Liu, Zhongrong Wang, En Liu, Shiming Yang, Liangbi Xu, Liming Wen, Jianying Bai
Journal of Clinical Gastroenterology. 2022; 56(8): 688
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 A Five-Parameter Logistic Model to Predict the Possibility of Misdiagnosis for Improving the Specificity of Lugol Chromoendoscopy in the Diagnosis of Esophageal Neoplastic Lesions
Zijun Guo, Lingjun Meng, Shuxin Tian, Lan Chen, Huiying Shi, Mengke Fan, Rong Lin
Frontiers in Oncology. 2022; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article