Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 1244 

    Article Cited by others

REVIEW ARTICLE

The regulatory roles of long noncoding RNAs in the biological behavior of pancreatic cancer

Li Ying, Yang Xiaojuan, Kang Xiaoning, Liu Shanglong

Year : 2019| Volume: 25| Issue : 3 | Page no: 145-151

   This article has been cited by
 
1 Long non-coding RNA ANRIL promotes chemoresistance in triple-negative breast cancer via enhancing aerobic glycolysis
Jianli Ma, Wenhui Zhao, Han Zhang, Zhong Chu, Huili Liu, Xue Fang, Dabei Tang
Life Sciences. 2022; : 120810
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 CASC9 potentiates gemcitabine resistance in pancreatic cancer by reciprocally activating NRF2 and the NF-?B signaling pathway
Zhengle Zhang, Longjiang Chen, Chuanbing Zhao, Qiong Gong, Zhigang Tang, Hanjun Li, Jing Tao
Cell Biology and Toxicology. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 An Independent Prognostic Model Based on Ten Autophagy-Related Long Noncoding RNAs in Pancreatic Cancer Patients
Jiahui Tian, Chunyan Fu, Xuan Zeng, Xiaoxiao Fan, Yi Wu, Muhammad Babar Khawar
Genetics Research. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Targeting metabolism: A potential strategy for hematological cancer therapy
Xue Tang, Fen Chen, Li-Chun Xie, Si-Xi Liu, Hui-Rong Mai
World Journal of Clinical Cases. 2022; 10(10): 2990
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Application of Proteomics in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Biomarker Investigations: A Review
Christina Jane Vellan, Jaime Jacqueline Jayapalan, Boon-Koon Yoong, Azlina Abdul-Aziz, Sarni Mat-Junit, Perumal Subramanian
International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(4): 2093
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 FGD5-AS1 is an oncogenic lncRNA in pancreatic cancer and regulates the Wnt/-catenin signaling pathway via miR-577
Wei-Tao Zhang, Ji-Jun Zhang, Quan Shao, Ying-Kai Wang, Jie-Peng Jia, Bo Qian, Xiao-Wen Tian, Wen-Ji Yan
Oncology Reports. 2021; 47(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 LncRNA LINC00857 strengthens the malignancy behaviors of pancreatic adenocarcinoma cells by serving as a competing endogenous RNA for miR-340-5p to upregulate TGFA expression
Tingfu Li, Hongbo Zhao, Hua Zhou, Tingting Geng, Suhwan Chang
PLOS ONE. 2021; 16(3): e0247817
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Emerging Role of Exosomal-Derived Long Noncoding RNAs in Human PDAC
Di Long, Xiao Dong Tian, Yin-Mo Yang
Visceral Medicine. 2021; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Exosomal long non-coding RNAs in the diagnosis and oncogenesis of pancreatic cancer
Eunice Eugenia Robless, Justin Andrew Howard, Ilaria Casari, Marco Falasca
Cancer Letters. 2021; 501: 55
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Multiple interactions between melatonin and non-coding RNAs in cancer biology
Masomeh Maleki, Nafiseh Khelghati, Forough Alemi, Simin Younesi, Zatollah Asemi, Rozita Abolhasan, Mahtab Bazdar, Hossein Samadi-Kafil, Bahman Yousefi
Chemical Biology & Drug Design. 2021; 98(3): 323
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Long non-coding RNA CRNDE promotes malignant progression of hepatocellular carcinoma through the miR-33a-5p/CDK6 axis
Chao Lin, Yien Xiang, Jiyao Sheng, Shui Liu, Mengying Cui, Xuewen Zhang
Journal of Physiology and Biochemistry. 2020; 76(3): 469
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Long noncoding RNA EPIC1 interacts with YAP1 to regulate the cell cycle and promote the growth of pancreatic cancer cells
Peng Xia, Pan Liu, Qiang Fu, Chuanjiang Liu, Qiankun Luo, Xu Zhang, Liyou Cheng, Tao Qin, Hongwei Zhang
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2020; 522(4): 978
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 RETRACTED ARTICLE: Long noncoding RNA LINC00657 enhances the malignancy of pancreatic ductal adenocarcinoma by acting as a competing endogenous RNA on microRNA-433 to increase PAK4 expression
Shasha Bi, Yan Wang, Hu Feng, Qingchang Li
Cell Cycle. 2020; 19(7): 801
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 RETRACTED ARTICLE: Long noncoding RNA SNHG22 increases ZEB1 expression via competitive binding with microRNA-429 to promote the malignant development of papillary thyroid cancer
Hong Gao, Xiaosong Sun, Hongdong Wang, Ying Zheng
Cell Cycle. 2020; 19(10): 1186
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 The role of long noncoding RNAs in regulating invasion and metastasis of malignant tumors
Xianglian Tang, Yong Li, Ming Li, Yuxiang Zhou, Jiabing Wen, Zhao Huang, Yaling Xiao
Anti-Cancer Drugs. 2020; 31(4): 319
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 The multifaceted roles of long noncoding RNAs in pancreatic cancer: an update on what we know
Wenjia Zhou, Lu Chen, Chao Li, Rui Huang, Mian Guo, Shangwei Ning, Jingjing Ji, Xiaorong Guo, Ge Lou, Xinqi Jia, Junjie Zhao, Feng Luo, Chunlong Li, Zhaowei Qu, Shan Yu, Sheng Tai
Cancer Cell International. 2020; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Long noncoding RNA LINC00324 promotes retinoblastoma progression by acting as a competing endogenous RNA for microRNA-769-5p, thereby increasing STAT3 expression
Yi Dong, Guangming Wan, Panshi Yan, Cheng Qian, Fuzhen Li, Guanghua Peng
Aging. 2020; 12(9): 7729
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article