Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 750 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

LncRNA NEAT1 modulates sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma through regulating the miR-149-5p/AKT1 axis

Niu Yuexiang, Tang Gongen, Wu Xiuli, Wu Chaoyu

Year : 2020| Volume: 26| Issue : 4 | Page no: 194-203

   This article has been cited by
 
1 Investigation of Anti-Liver Cancer Activity of the Herbal Drug FDY003 Using Network Pharmacology
Ho-Sung Lee, In-Hee Lee, Sang-In Park, Minho Jung, Seung Gu Yang, Tae-Wook Kwon, Dae-Yeon Lee, Bashar Saad
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Tumor-Suppressive and Oncogenic Roles of microRNA-149-5p in Human Cancers
Yang Shen, Nan Zhao, Nan Zhao, Xinyao Hu, Xiaoqin He, Yangtao Xu, Jiayu Chen, Wenliang Chen, Xin Liu, Zhuolin Zhou, Dedong Cao, Ximing Xu
International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(18): 10823
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Recent advances of NEAT1-miRNA interactions in cancer
Hui Zhou, Yongxiang Wang, Zhongtao Liu, Zijian Zhang, Li Xiong, Yu Wen
Acta Biochimica et Biophysica Sinica. 2022; 54(2): 153
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 MicroRNA-149 inhibits cancer cell malignant phenotype by regulating Akt1 in C4-2 CRPC cell line
Jiahui Zhao, Qiankun Li, Bingfu Feng, Dechao Wei, Yili Han, Mingchuan Li, Yongxing Wang, Yong Luo, Yongguang Jiang
Oncology Reports. 2021; 46(6)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Long Non-coding RNAs: Potential Players in Cardiotoxicity Induced by Chemotherapy Drugs
Mehran Amrovani, Mohammadjavad Mohammadtaghizadeh, Mahsa Karimzadeh Aghaali, Somayeh Zamanifard, Arash Alqasi, Mozhdeh Sanei
Cardiovascular Toxicology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Long Noncoding RNA MIR100HG Knockdown Attenuates Hepatocellular Carcinoma Progression by Regulating MicroRNA-146b-5p/Chromobox 6
Fushun Li, Xianghua Sun, Qing Liu, Xilu Liu, Jia Zhang, Nicola Silvestris
Gastroenterology Research and Practice. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Upregulated LINC01667 Expression Is Correlated With Poor Prognosis in Hepatocellular Carcinoma
Kainan Zhang, Hui Liu, Mengsi Yu, Hui Zhao, Ning Yang, Xiaojuan Bi, Li Sun, Renyong Lin, Guodong Lü
Frontiers in Oncology. 2021; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 The Role of Non-Coding RNAs in the Sorafenib Resistance of Hepatocellular Carcinoma
Xinyao Hu, Hua Zhu, Yang Shen, Xiaoyu Zhang, Xiaoqin He, Ximing Xu
Frontiers in Oncology. 2021; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 MiR-149-5p: An Important miRNA Regulated by Competing Endogenous RNAs in Diverse Human Cancers
Fu-jia Ren, Yao Yao, Xiao-yu Cai, Yu-ting Cai, Qian Su, Guo-ying Fang
Frontiers in Oncology. 2021; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 A Review on the Role of miR-149-5p in the Carcinogenesis
Soudeh Ghafouri-Fard, Tayyebeh Khoshbakht, Bashdar Mahmud Hussen, Sepideh Kadkhoda, Mohammad Taheri, Arash Tafrishinejad
International Journal of Molecular Sciences. 2021; 23(1): 415
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 The Possible Role of Cancer Stem Cells in the Resistance to Kinase Inhibitors of Advanced Thyroid Cancer
Fiorenza Gianě, Veronica Vella, Dario Tumino, Pasqualino Malandrino, Francesco Frasca
Cancers. 2020; 12(8): 2249
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article