Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 706 
This article has been cited by
1Anticoagulation for the treatment of portal vein thrombosis in liver cirrhosis: A systematic review and meta-analysis of observational studies
Xingshun Qi,Valerio De Stefano,Hongyu Li,Junna Dai,Xiaozhong Guo,Daiming Fan
European Journal of Internal Medicine.2015;26(1)23
[DOI]
2Anticoagulation for the treatment of portal vein thrombosis in liver cirrhosis: A systematic review and meta-analysis of observational studies
Xingshun Qi
European Journal of Internal Medicine.2016;906(1)229
[DOI]
3Rivaroxaban recanalized occlusive superior mesenteric vein thrombosis, but increased the risk of bleeding in a cirrhotic patient
Xingshun Qi,Eric M. Yoshida,Nahum Mendez-Sanchez,Xiaozhong Guo
Liver International.2017;37(10)1574
[DOI]
4Transjugular intrahepatic portosystemic shunt for portal vein thrombosis with variceal bleeding in liver cirrhosis: outcomes and predictors in a prospective cohort study
Xingshun Qi,Chuangye He,Wengang Guo,Zhanxin Yin,Jianhong Wang,Zhengyu Wang,Jing Niu,Ming Bai,Zhiping Yang,Daiming Fan,Guohong Han
Liver International.2016;36(5)667
[DOI]
5Portal vein thrombosis in liver cirrhosis: incidence, management, and outcome
Shunichiro Fujiyama,Satoshi Saitoh,Yusuke Kawamura,Hitomi Sezaki,Tetsuya Hosaka,Norio Akuta,Masahiro Kobayashi,Yoshiyuki Suzuki,Fumitaka Suzuki,Yasuji Arase,Kenji Ikeda,Hiromitsu Kumada
BMC Gastroenterology.2017;17(1)667
[DOI]
6Novel insights into the development of portal vein thrombosis in cirrhosis patients
Xingshun Qi,Hongyu Li,Xu Liu,Hui Yao,Guohong Han,Fengrong Hu,Lichun Shao,Xiaozhong Guo
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2015;9(11)1421
[DOI]
7Novel insights into the development of portal vein thrombosis in cirrhosis patients
Xingshun Qi
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2016;906(11)229
[DOI]
8Association between portal vein thrombosis and risk of bleeding in liver cirrhosis: A systematic review of the literature
Xingshun Qi,Chunping Su,Weirong Ren,Man Yang,Jia Jia,Junna Dai,Wenda Xu,Xiaozhong Guo
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.2015;39(6)683
[DOI]
  Search 
  The Journal 
  Site Statistics 
  Addresses 
  My Preferences 
  Online Submission 

Submit Articles

Alerts

Join us