Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 1022 
This article has been cited by
1Mining TCGA Database for Tumor Microenvironment-Related Genes of Prognostic Value in Hepatocellular Carcinoma
Zhenfeng Deng,Jilong Wang,Banghao Xu,Zongrui Jin,Guolin Wu,Jingjing Zeng,Minhao Peng,Ya Guo,Zhang Wen
BioMed Research International.2019;2019()1
[DOI]
2Identification of cancer stem cell characteristics in liver hepatocellular carcinoma by WGCNA analysis of transcriptome stemness index
Kun-Hao Bai,Si-Yuan He,Ling-Ling Shu,Wei-Da Wang,Shi-Yong Lin,Qian-Yi Zhang,Liang Li,Lei Cheng,Yu-Jun Dai
Cancer Medicine.2020;9(12)4290
[DOI]
3Cytochrome P450 2A6 is associated with macrophage polarization and is a potential biomarker for hepatocellular carcinoma
Tao Jiang,Ai-song Zhu,Chu-qi Yang,Chu-yun Xu,Dan-qian Yang,Zhao-huan Lou,Guang-ji Zhang
FEBS Open Bio.2021;11(3)670
[DOI]
4Exploratory Study Using Urinary Volatile Organic Compounds for the Detection of Hepatocellular Carcinoma
Ayman S. Bannaga,Heena Tyagi,Emma Daulton,James A. Covington,Ramesh P. Arasaradnam
Molecules.2021;26(9)2447
[DOI]
5Identification and validation of ADME genes as prognosis and therapy markers for hepatocellular carcinoma patients
Jukun Wang,Ke Han,Chao Zhang,Xin Chen,Yu Li,Linzhong Zhu,Tao Luo
Bioscience Reports.2021;41(5)2447
[DOI]
6Cytochrome P450 1A2 overcomes nuclear factor kappa B-mediated sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma
Jianqing Yu,Nuozhou Wang,Zhongqin Gong,Liping Liu,Shengli Yang,George Gong Chen,Paul Bo San Lai
Oncogene.2021;40(3)492
[DOI]
7Hepatocellular carcinoma: Gene expression profiling and regulation of xenobiotic-metabolizing cytochromes P450
Jana Nekvindova,Alena Mrkvicova,Veronika Zubanova,Alena Hyrslova Vaculova,Pavel Anzenbacher,Pavel Soucek,Lenka Radova,Ondrej Slaby,Igor Kiss,Jan Vondracek,Alena Spicakova,Lucia Bohovicova,Pavel Fabian,Zdenek Kala,Vladimir Palicka
Biochemical Pharmacology.2020;177(3)113912
[DOI]
8Acyl-CoA Binding Domain Containing 4 Polymorphism rs4986172 and Expression Can Serve as Overall Survival Biomarkers for Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma Patients After Hepatectomy
Huasheng Huang,Xiwen Liao,Guangzhi Zhu,Chuangye Han,Xiang-Kun Wang,Chengkun Yang,Xin Zhou,Tianyi Liang,Ketuan Huang,Tao Peng
Pharmacogenomics and Personalized Medicine.2022;Volume 15(3)277
[DOI]
  Search 
  The Journal 
  Site Statistics 
  Addresses 
  My Preferences 
  Online Submission 

Submit Articles

Alerts

Join us