Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 312 
This article has been cited by
1A novel nomogram model to predict the overall survival of patients with retroperitoneal leiomyosarcoma: a large cohort retrospective study
Chao Huang,Qiu-Ping Yu,Hao Li,Zichuan Ding,Zongke Zhou,Xiaojun Shi
Scientific Reports.2022;12(1)
[DOI]
2Gastric Cancer in Young Adults: A Different Clinical Entity from Carcinogenesis to Prognosis
Jian Li
Gastroenterology Research and Practice.2020;2020(1)1
[DOI]
3Comprehensive analysis of a 14 immune-related gene pair signature to predict the prognosis and immune features of gastric cancer
Chuan Liu,Bo Chen,Zhangheng Huang,Chuan Hu,Liqing Jiang,Chengliang Zhao
International Immunopharmacology.2020;89(1)107074
[DOI]
4Three-Tier Prognostic Index in Young Adults With Advanced Gastric Cancer
Guang-Liang Chen,Yan Huang,Wen Zhang,Xu Pan,Wan-Jing Feng,Xiao-Ying Zhao,Xiao-Dong Zhu,Wen-Hua Li,Mingzhu Huang,Zhi-Yu Chen,Wei-Jian Guo
Frontiers in Oncology.2021;11(1)107074
[DOI]
5The outcome of young vs. old gastric cancer patients following gastrectomy: a propensity score matching analysis
Yu-Xi Cheng,Wei Tao,Xiao-Yu Liu,Chao Yuan,Bin Zhang,Wei Zhang,Dong Peng
BMC Surgery.2021;21(1)107074
[DOI]
6Prognostic nomogram based on log odds of positive lymph nodes for gastric carcinoma patients after surgical resection
Enfa Zhao,Changli Zhou,Shimin Chen
Future Oncology.2019;15(36)4207
[DOI]
7Development and validation of a nomogram to predict overall survival in young non-metastatic rectal cancer patients after curative resection: a population-based analysis
Zhenya Jia,Huo Wu,Jing Xu,Guoping Sun
International Journal of Colorectal Disease.2022;37(11)2365
[DOI]
8A nomogram for predicting overall survival in patients with uterine leiomyosarcoma: a SEER population-based study
Yu-Jie Lu,Han Wang,Lin-Yan Fang,Wen-Jie Wang,Wei Song,Ying Wang,Yue-Qing Huang,Zhi-Liang Din
Future Oncology.2020;16(10)573
[DOI]
9Multi-institutional development and validation of a nomogram to predict prognosis of early-onset gastric cancer patients
Hongda Liu,Zequn Li,Qun Zhang,Qingya Li,Hao Zhong,Yawen Wang,Hui Yang,Hui Li,Xiao Wang,Kangshuai Li,Dehai Wang,Xiangrong Kong,Zhongyuan He,Weizhi Wang,Linjun Wang,Diancai Zhang,Hao Xu,Li Yang,Yuxin Chen,Yanbing Zhou,Zekuan Xu
Frontiers in Immunology.2022;13(10)573
[DOI]
  Search 
  The Journal 
  Site Statistics 
  Addresses 
  My Preferences 
  Online Submission 

Submit Articles

Alerts

Join us