Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 122 
This article has been cited by
1Comparison of outcomes between secondary fully covered and uncovered self-expandable metal stents in the treatment of recurrent biliary obstruction of pancreatic cancer
Kunio Kataoka,Hiroki Kawashima,Eizaburo Ohno,Takuya Ishikawa,Yasuyuki Mizutani,Tadashi Iida,Kazuhiro Furukawa,Masanao Nakamura,Takashi Honda,Masatoshi Ishigami,Mitsuhiro Fujishiro
Surgical Endoscopy.2022;36(8)5676
[DOI]
2Efficacy of 6-mm diameter fully covered self-expandable metallic stents in preoperative biliary drainage for pancreatic ductal adenocarcinoma
Fumiya Kataoka,Dai Inoue,Masato Watanabe,Keita Fukuda,Tsubasa Nobusawa,Kayo Umemura,Natsuki Miura,Takuya Yokota,Astushi Yoshioka,Kohei Shimoji,Ayano Nakazono,Hideyuki Horike,Yuki Ogura,Tatsuya Hayashi,Yasuhiro Morita,Shin Namiki
DEN Open.2022;2(1)5676
[DOI]
3Efficacy of 6-mm diameter fully covered self-expandable metallic stents in preoperative biliary drainage for pancreatic ductal adenocarcinoma
Kei Saito
DEN Open.2021;2(1)241
[DOI]
4Covered self-expandable metallic stent versus plastic stent for preoperative endoscopic biliary drainage in patients with pancreatic cancer: a multi-center retrospective cohort study
Hironao Ichikawa,Takuji Iwashita,Yuhei Iwasa,Shinya Uemura,Ryuichi Tezuka,Mitsuru Okuno,Tsuyoshi Mukai,Kensaku Yoshida,Akinori Maruta,Keisuke Iwata,Katsutoshi Murase,Shinji Osada,Masahiko Kawai,Ichiro Yasuda,Masahito Shimizu
Scandinavian Journal of Gastroenterology.2022;57(4)493
[DOI]
5Fully covered self-expandable metal stent with an anti-migration system vs plastic stent for distal biliary obstruction caused by borderline resectable pancreatic cancer
Takashi Tamura,Hiroki Yamaue,Masahiro Itonaga,Yuki Kawaji,Junya Nuta,Keiichi Hatamaru,Yasunobu Yamashita,Yuji Kitahata,Motoki Miyazawa,Seiko Hirono,Ken-ichi Okada,Manabu Kawai,Toshio Shimokawa,Masayuki Kitano
Medicine.2020;99(3)e18718
[DOI]
6Complicações Relacionadas Aos Tratamentos De Lesões Pancreáticas
Victória Pacheco Dirane,Danielly Gonçalves da Silva Rêgo,Flávia Pavani Teodoro,Izabela Cristiane Toledo Diniz Moyses,Luigi Ribeiro Mestriner,Raíssa Brum Ferreira,Raizza Montanari Rodrigues,Thaynan Oliveira Nunes,Victor Toniolo Marconi,Igor de Sousa Oliveira,Gilberto Loiola de Vasconcelos
Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento.2021;99(3)127
[DOI]
7A multicenter prospective randomized controlled trial for preoperative biliary drainage with uncovered metal versus plastic stents for resectable periampullary cancer
Jae Hee Cho,Yoo-Seok Yoon,Eui Joo Kim,Yeon Suk Kim,Jai Young Cho,Ho-Seong Han,Yeon Ho Park,Dong Woo Shin,Jong-chan Lee,Jin-Hyeok Hwang,Jaihwan Kim
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences.2020;27(10)690
[DOI]
8A multicenter prospective randomized controlled trial for preoperative biliary drainage with uncovered metal versus plastic stents for resectable periampullary cancer
Hiroyuki Isayama,Toshio Fujisawa,Shigeto Ishii,Ko Tomishima,Muneo Ikemura,Hiroto Ota,Daishi Kabemura,Mako Ushio,Sho Takahashi,Yusuke Takasaki,Akinori Suzuki,Koichi Ito,Kazushige Ochiai,Hiroaki Saito
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences.2022;27(10)201
[DOI]
9A Prospective Multicenter Study of Partially Covered Metal Stents in Patients Receiving Neoadjuvant Chemotherapy for Resectable and Borderline Resectable Pancreatic Cancer: BTS-NAC Study
Kei Saito,Yousuke Nakai,Hiroyuki Isayama,Ryuichi Yamamoto,Kazumichi Kawakubo,Yuzo Kodama,Akio Katanuma,Atsushi Kanno,Masahiro Itonaga,Kazuhiko Koike
Gut and Liver.2021;15(1)135
[DOI]
  Search 
  The Journal 
  Site Statistics 
  Addresses 
  My Preferences 
  Online Submission 

Submit Articles

Alerts

Join us