Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 521 
This article has been cited by
1In Vitro Fermentability of Soybean Oligosaccharides from Wastewater of Tofu Production
Yuling Wang,Chunrong Li,Zhengxin Shan,Sijia Yin,Yue Wang,Congcong Wang,Tianhui Liu,Nifei Wang,Qingbin Guo
Polymers.2022;14(9)1704
[DOI]
2Chemical Characterization and Metabolic Profiling of the Compounds in the Chinese Herbal Formula Li Chang Decoction by UPLC-QTOF/MS
Baofu Lin,Shaoju Guo,Xinxin Hong,Xiaoyan Jiang,Haiwen Li,Jingwei Li,Linglong Guo,Mianli Li,Jianping Chen,Bin Huang,Yifei Xu,Maria Grazia Ferraro
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2022;2022(9)1
[DOI]
3Tempol ameliorates polycystic ovary syndrome through attenuating intestinal oxidative stress and modulating of gut microbiota composition-serum metabolites interaction
Tianhe Li,Tingting Zhang,Huimin Gao,Ruixia Liu,Muqing Gu,Yuxi Yang,Tianyu Cui,Zhongbing Lu,Chenghong Yin
Redox Biology.2021;41(9)101886
[DOI]
4Rapid recovery of male cats with postrenal acute kidney injury by treating with allogeneic adipose mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles
Weihui Li,Wei Wang,Xin He,Zheng Liao,Aili Aierken,Jinlian Hua,Yan Wang,Dezhang Lu,Shiqiang Zhang
Stem Cell Research & Therapy.2022;13(1)101886
[DOI]
5In Vivo Healthy Benefits of Galacto-Oligosaccharides from Lupinus albus (LA-GOS) in Butyrate Production through Intestinal Microbiota
Lucila A. Godínez-Méndez,Carmen M. Gurrola-Díaz,José Sergio Zepeda-Nuño,Natali Vega-Magaña,Rocio Ivette Lopez-Roa,Liliana Íñiguez-Gutiérrez,Pedro M. García-López,Mary Fafutis-Morris,Vidal Delgado-Rizo
Biomolecules.2021;11(11)1658
[DOI]
6Changes of intestinal microbiota and microbiota-based treatments in IBD
Qianyu Li,Siyu Zhou,Yanna Wang,Jing Cong
Archives of Microbiology.2022;204(7)1658
[DOI]
7In Vitro Effects of Stachyose on the Human Gut Microbiota
Zhonglin Zhao,Wei Liu,Xionge Pi
Starch - Stärke.2021;73(7-8)2100029
[DOI]
8Myricetin and M10, a myricetin-3-O-ß-d-lactose sodium salt, modify composition of gut microbiota in mice with ulcerative colitis
Rong-Rong Miao,Sheng Zhan,Xue-Tao Hu,Wen-Min Yuan,Li-Juan Wu,Shu-Xiang Cui,Xian-Jun Qu
Toxicology Letters.2021;346(7-8)7
[DOI]
9The role of functional oligosaccharides as prebiotics in ulcerative colitis
Nian Liu,Haoyu Wang,Zizhen Yang,Kunyi Zhao,Shangyong Li,Ningning He
Food & Function.2022;13(13)6875
[DOI]
10Raffinose Family Oligosaccharides: Friend or Foe for Human and Plant Health?
Dinakaran Elango,Karthika Rajendran,Liza Van der Laan,Sheelamary Sebastiar,Joscif Raigne,Naveen A. Thaiparambil,Noureddine El Haddad,Bharath Raja,Wanyan Wang,Antonella Ferela,Kevin O. Chiteri,Mahendar Thudi,Rajeev K. Varshney,Surinder Chopra,Arti Singh,Asheesh K. Singh
Frontiers in Plant Science.2022;13(13)6875
[DOI]
11Multitasking bamboo leaf-derived compounds in prevention of infectious, inflammatory, atherosclerotic, metabolic, and neuropsychiatric diseases
Ikuko Kimura,Syota Kagawa,Hiroshi Tsuneki,Kaori Tanaka,Fumihiro Nagashima
Pharmacology & Therapeutics.2022;235(13)108159
[DOI]
  Search 
  The Journal 
  Site Statistics 
  Addresses 
  My Preferences 
  Online Submission 

Submit Articles

Alerts

Join us