Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 1309 
This article has been cited by
1PPI-amoxicillin dual therapy four times daily is superior to guidelines recommended regimens in the Helicobacter pylori eradication therapy within Asia: A systematic review and meta-analysis
Cailing Li,Yanyan Shi,Baojun Suo,Xueli Tian,Liya Zhou,Zhiqiang Song
Helicobacter.2021;26(4)
[DOI]
2Different dose of new generation proton pump inhibitors for the treatment of Helicobacter pylori infection: A meta-analysis
Wenwen Gao,Xiang Zhang,Yanhui Yin,Shuwen Yu,Lu Wang
International Journal of Immunopathology and Pharmacology.2021;35(4)205873842110303
[DOI]
3PPI-amoxicillin dual therapy for Helicobacter pylori infection: An update based on a systematic review and meta-analysis
Cai-Ping Gao,Di Zhang,Ting Zhang,Jin-Xia Wang,Sheng-Xi Han,David Y. Graham,Hong Lu
Helicobacter.2020;25(4)205873842110303
[DOI]
4The high-dose amoxicillin-proton pump inhibitor dual therapy in eradication of Helicobacter pylori infection
Jianwei Yun,Zhiping Wu,Guoqing Qi,Tiyun Han,Dekui Zhang
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2021;15(2)149
[DOI]
5High-dose amoxicillin-proton pump inhibitor dual therapy as first-line treatment for Helicobacter pylori infection in Northwest China: A prospective, randomised controlled trial
Jian-Wei Yun,Cui Wang,Yi Yu,Hui-Mei Xu,Ling-Zhu Gou,Xiao-Li Li,Gui-Rong Yi,Yi-Ming Lin,Ti-Yun Han,De-Kui Zhang
British Journal of Clinical Pharmacology.2022;15(2)149
[DOI]
6High dose dual therapy versus bismuth quadruple therapy for Helicobacter pylori eradication treatment
Xue Yang,Jin-Xia Wang,Sheng-Xi Han,Cai-Ping Gao
Medicine.2019;98(7)e14396
[DOI]
7Optimizing proton pump inhibitors in Helicobacter pylori treatment: Old and new tricks to improve effectiveness
Enzo Ierardi,Giuseppe Losurdo,Rosa Federica La Fortezza,Mariabeatrice Principi,Michele Barone,Alfredo Di Leo
World Journal of Gastroenterology.2019;25(34)5097
[DOI]
8A comparative study of 14-day dual therapy (esomeprazole and amoxicillin four times daily) and triple plus bismuth therapy for first-lineHelicobacter pyloriinfection eradication: A randomized trial
Zhiqiang Song,Liya Zhou,Yan Xue,Baojun Suo,Xueli Tian,Zhanyue Niu
Helicobacter.2020;25(6)5097
[DOI]
9Rabeprazole plus amoxicillin dual therapy is equally effective to bismuth-containing quadruple therapy for Helicobacter pylori eradication in central China: A single-center, prospective, open-label, randomized-controlled trial
Qiao-Qiao Shao,Xue-Chun Yu,Miao Yu,Jing Ma,Jun-Bo Zhao,Lin Yuan,Ya-Bin Qi,Ruo-Bing Hu,Pei-Ru Wei,Wei Xiao,Ling Lan,Bai-Ling Jia,Lian-Zhong Zhang,Song-Ze Ding
Helicobacter.2022;27(2)5097
[DOI]
10Eradication Efficacy of Modified Dual Therapy Compared with Bismuth-Containing Quadruple Therapy as a First-Line Treatment of Helicobacter pylori
Jing Yang,Yi Zhang,Ling Fan,Yang-Jie Zhu,Ting-Yi Wang,Xing-Wei Wang,Dong-Feng Chen,Chun-Hui Lan
American Journal of Gastroenterology.2019;114(3)437
[DOI]
11High-dose PPI-amoxicillin dual therapy with or without bismuth for first-line Helicobacter pylori therapy: A randomized trial
Lou Yu,Laisheng Luo,Xiaohua Long,Xiao Liang,Yingjie Ji,David Y. Graham,Hong Lu
Helicobacter.2019;114(3)e12596
[DOI]
12Efficacy and Safety of Modified Dual Therapy as the First-line Regimen for the Treatment of Helicobacter pylori Infection
Qiuyue Huang,Zongming Shi,Hong Cheng,Hui Ye,Xuezhi Zhang
Journal of Clinical Gastroenterology.2021;55(10)856
[DOI]
13Comparative efficacy and safety of high-dose dual therapy, bismuth-based quadruple therapy and non-bismuth quadruple therapies for Helicobacter pylori infection: a network meta-analysis
Huimei Xu,Wancong Wang,Xueni Ma,Rukun Feng,Yujing Su,Long Cheng,Yifan Yang,Dekui Zhang
European Journal of Gastroenterology & Hepatology.2021;33(6)775
[DOI]
14High dose PPI-amoxicillin dual therapy for the treatment of Helicobacter pylori infection: a systematic review with meta-analysis
Yang-Jie Zhu,Yi Zhang,Ting-Yi Wang,Jing-Tao Zhao,Zhe Zhao,Jian-Ru Zhu,Chun-Hui Lan
Therapeutic Advances in Gastroenterology.2020;13(6)175628482093711
[DOI]
15Progress in research of high-dose dual therapy as an eradication protocol for Helicobacter pylori infection
Xin-Yi Feng,Yun Zhang,Bin Deng
World Chinese Journal of Digestology.2020;28(17)847
[DOI]
16New single capsule of bismuth, metronidazole and tetracycline given with omeprazole versus quadruple therapy consisting of bismuth, omeprazole, amoxicillin and clarithromycin for eradication of Helicobacter pylori in duodenal ulcer patients: a Chinese prospective, randomized, multicentre trial
Yong Xie,Xiaolin Pan,Yan Li,Huahong Wang,Yiqi Du,Jianming Xu,Jiangbin Wang,Zhirong Zeng,Ye Chen,Guoxin Zhang,Kaichun Wu,Dongsheng Liu,Nonghua Lv
Journal of Antimicrobial Chemotherapy.2018;73(6)1681
[DOI]
  Search 
  The Journal 
  Site Statistics 
  Addresses 
  My Preferences 
  Online Submission 

Submit Articles

Alerts

Join us